Dosen D3 Tata Boga

1 Dr. Ir. Ari Istiany, M.Si. 197303251999032000
2 Cucu Cahyana, S.Pd., M.Sc. 197409142001121000
3 Efrina, M.Sc. 198202092008012000
4 Dra. I Gusti Ayu Ngurah Singamurni, MM. 196007231986022000
5 Dr. Ir. Mahdiyah, M.Kes. 196402041998032000
6 Dra. Mariani, M.Si. 196103291988112000
7 Dra. Sachriani, M.Kes. 196402041988032000